Privacy

Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.broeikas.be van de Hogeschool Gent, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Arbeidstraat 14.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig en baseren ons hiervoor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)

Deze wettelijke bepalingen hebben enkel betrekking op alle websites van HOGENT en gerelateerde projecten. Via deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal HOGENT ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Broeikas kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens die we verzamelen

U kunt Broeikas.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u publicaties wilt aanvragen, wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. We kunnen die persoonlijke gegevens gebruiken voor interne marketingdoeleinden, bijvoorbeeld (elektronische) mailings. Elke e-mail die Broeikas verstuurt, bevat een uitschrijflink waarmee u zich kunt afmelden. U kunt ook altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen via info@broeikas.be.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Broeikas verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek op de eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Broeikas, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij dat wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Broeikas over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van Broeikas verwijderd worden. U kunt hiertoe contact opnemen via het infoadres van Broeikas (zie verder onder ’vragen en feedback’).

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op Broeikas-websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broeikas verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Aansprakelijkheid van Broeikas

Broeikas streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Broeikas hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Ook kan Broeikas niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen noch geacht worden akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Vragen en feedback

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@broeikas.be.